Luymoeyen
Adrianus  (1629-)
Aldegonda  (1662-)
Catharina  (v 1570-c 1624)