Luymoeyen
Adrianus  (1629-c 1699)
Aldegonda  (1662-c 1717)
Catharina  (v 1570-c 1624)