Stercks
Catharina  (1868-c 1938)
Henricus  (v 1699-c 1769)